Hopp til innholdet

DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV SOLSKJERMING

Vi har med vår grundighet og prosjektering overlevert dere en leveranse som vi håper står til deres forventning, og med denne veiledningen vil vi medvirke til at dere får god nytteverdi av leveransen i lang tid fremover.

Generelt

Produktenes funksjon og levetid er avhengig av mange forskjellige faktorer listet opp under.

 • Korrekt montering
 • Korrekt driftsettelse og testkjøring
 • Regelmessig rengjøring
 • Smøring og etter behandling
 • Justering
 • Kontinuerlig service- og reparasjon

Viken Solskjermingssystemer AS anbefaler at denne veiledningen leses nøye igjennom slik at man legger en langsiktig strategi for at dere solskjermings levetid skal bli lengst mulig. Se også vårt avsnitt ang. serviceavtale. Viken Solskjermingssystemer AS presiserer at all utvendig solskjerming baserer seg på å hindre sol energi i å trenge inn i bygget. Utvendig bevegelig solskjerming må ikke oppfattes som et produkt for å blende seg mot sjenerende sollys. For blending av sol og sjenerende sollys vil vi anbefale å gå til innkjøp av innvendig solskjerming.


Montering

Det er meget viktig at produktene er korrekt montert. Det vil si at installasjonen må gjøres presist og etter korrekt anvisning fra Viken Solskjermingssystemer AS. Alle produkter skal monteres horisontalt og vertikalt rett ellers kan det medføre komplikasjoner med produktet når det kommer til anvendelse. Vi anbefaler derfor alltid at man kontroller diagonalmålene i forbindelse med monteringen.

 

Elektrisk installasjon

Motorregulerte produkter skal alltid tilkobles strøm av en autorisert EL-installatør.

Installasjonsveiledning og brukermanualer for dette leveres sammen med våre komponenter.

Ved større prosjekter utarbeides prosjektspesifikke  diagrammer/visioskjemaer som viser hvordan tilkobling av motor, automatikk og eventuelle overstyringsbrytere skal utføres. Skader på produkter og komponenter forårsaket av el-installatør er ikke omfattet av vår produktgaranti.


Manuel betjening

Manuelt betjente solskjermingsprodukter bør alltid være under oppsyn når i bruk. Dette for å sikre at regn og/eller vind ikke ødelegger produktene ved at de blir stående nede på ugunstige tidspunkter.

Dette kan i verste fall føre til skader på produkter, bygning eller personer.

 
Motorisert betjening

Motorisert solskjerming har samme risikoelement som manuelle, og derfor anbefaler vi alltid automatiske styrt solskjerming med sol/vindfølere når man investerer i et nytt solskjermingssystem.

Dette gir stor nytteverdi og øker sikkerheten mot skader som følger av regn, snø eller vindpåvirkninger.

 
Sikkerhet

Viken Solskjermingssystemer AS følger har kontinuerlig oppdatert HMS arbeid internt og prøver alltid å påse at dette blir fulgt opp videre på våre leveranser med våre produkter. Nedenfor lister vi opp 3 retningslinjer vi mener bør følges for å minimere potensielt problemer og skadeomfang. Bakgrunnen for dette er å sikre at annet personell som eventuelt jobber på fasaden ved andre anledninger, (f.eks. vindusvask) ikke skal utøves for fare, med den risiko at en vaskeheis kan bli utsatt for problemer.

 • Det bør på hver fasade være en overstyringsbryter som kan avbryte all solskjerming på samme tidspunkt, slik at dette kjøres opp og låses.
 • Bryteren bør være tilgjengelig for alt driftspersonell på stedet.
 • Bryteren bør ha en tydelig og markert forklaring på funksjon

 
Rømningsveier

All solskjerming på vinduer ved rømningsveier bør være tilsluttet et automatisk styrt anlegg med brannsignal e.l. som automatisk kjører opp solskjermingen ved en nødsituasjon og låser denne.

Ved tvil kontakt Viken Solskjermingssystemer AS for råd og veiledning.


Vinterforhold

Hvis solskjermingen skal være i drift i vinterperioder skal man være oppmerksom på at snø og isdannelser kan blokkere funksjonen, og ikke verste fall skade anlegget når dette er i drift. Derfor anbefaler vi at anlegget holdes under oppsyn i disse periodene. Vi anbefaler også at man supplerer automatikk anlegget med en regn og temperatursensor som automatisk kan regulere dette.

 

Kraftig vind

Solskjerming skal ALLTID kjøres opp ved kraftig vind og låses. Vi informerer om at en vindsensor ikke er en forsikring imot kastevinder, men fungerer meget godt som en mekanisme som skal hindre ødeleggelser og skader på solskjermingen i kraftig vind.

 

Sol- og vindautomatikk

Sol- og vindautomatikk anvendes til automatisk styring av et solskjermingsanlegg, oftest gjennom målinger av lux (sollys) og vindhastiget og retning. Den spesifikke automatikken leveres med korrekt dokumentasjon og brukerveiledning.

Det er meget viktig at styringen installeres med korrekte vindparametere til det enkelte produktet som er levert, da forskjellige  solskjermingsprodukter opererer med forskjellige vindklasser i toleranse.

Plassering av sol- og vindfølere må vurderes nøye for å hindre skyggesoner og eventuelle andre utfordringer som hindrer korrekt anvendelse av anlegget.

Vindsensorenes plassering må nøye overveies for å hindre følgende:

 • Vind rundt hushjørner og andre turbulente steder
 • Omkringliggende bygg
 • Trær og annen vegetasjon i området

 
OBS: Automatikkens sikkerhets- og driftsfunksjoner bør testes minimum 1 gang i året av Viken Solskjermingssystemer AS sin serviceavdeling. Ta kontakt for råd og veiledning. 

 

Vindstabilitet

Produktets vindstabilitet avhenger av størrelsen på produktet, sammensetning og montasjeforhold.

Det enkelte produktets vindstabilitet fremgår av FDV/vedlegg til FDV på leveransen. Innstilling av lavere verdi enn det fremkommer av vedlegg kan skjer i de tilfeller hvor det er nødvendig med spesielt sensitive innstillinger pga. spesielle bygningsmessige forhold. Om driftspersonell eller andre endrer på vind innstillinger til høyere nivå enn hva produktet er testet og godkjent for bortfaller all rett til garanti ved eventuelle skader og reklamasjoner. Ved tvil kontakt Viken Solskjermingssystemer AS.

 

Screen og ZIP screen

Utvendig monterte screens og ZIP screen er integrert i en kasse eller nisje som hindrer innslipp av fukt/vann som kan skade motor og duk. Screens bør brukes jevnlig og man skal alltid være oppmerksom på å sjekke at ikke noe kan hindre produktets funksjon under bruk. Ved motorbetjening kan screen oftest kjøres lokalt med en overstyringsbryter. Ved overstyringsbryter kan man stoppe screen på ønsket stilling. Vær oppmerksom på bruk av screen ved utadslående vinduer. Om dette står oppe under bruk kan det potensielt skade produktet slik at reparasjon er nødvendig. Garanti vil bortfalle ved en slik hendelse. Ved bruk av screen og ZIP screen i kulde under frysepunkt skal man alltid påse at det ikke er isdannelser i styreskinner som kan potensielt skade produkter ved bruk. Ved isdannelser i styreskinner kan duk bli skadet og revne. I slike perioder er det viktig at driftspersonell følger opp bruken av anlegget. Ved eventuell bruk uten hensyn til dette kan garanti på produkt bortfalle.

Service og ettersyn av screen bør utføres 1 gang per år. Les mer om en slik avtale under vårt avsnitt om serviceavtaler.

Fasadepersienner

Utvendig monterte persienner er integrert i en kasse eller nisje som hindrer innslipp av fukt/vann som kan skade lameller, komponenter og motor. Persienner bør brukes jevnlig og man skal alltid være oppmerksom på å sjekke at ikke noe kan hindre produktets funksjon under bruk. Ved motorbetjening kan persienner oftest kjøres lokalt med en overstyringsbryter. Ved overstyringsbryter kan man stoppe persienner på ønsket stilling. Vær oppmerksom på bruk av persienne ved utadslående vinduer. Om dette står oppe under bruk kan det potensielt skade produktet slik at reparasjon er nødvendig. Garanti vil bortfalle ved en slikhendelse.

Ved bruk av utvendige persienner i kulde under frysepunkt skal man alltid påse at det ikke er isdannelser i styreskinner som kan potensielt skade produkter ved bruk. I slike perioder er det viktig at driftspersonell følger opp bruken av anlegget. Ved eventuell bruk uten hensyn til dette kan garanti på produkt bortfalle.

Service og ettersyn av screen bør utføres 1 gang per år. Les mer om en slik avtale under vårt avsnitt om serviceavtaler.  

 

Markiser (knekkarmsmarkiser)

Knekkarmsmarkiser er først og fremst en solskjerming. Anbefalt vinkling på denne type markise er minimum 15 grader. Ønsket beskyttelse mot regn anbefales en utfallsvinkel på 30 grader. Markisen bør også holdes under oppsyn ved inn- og utkjøring. Markisen kan kjøres inn selv om duk er våt uten at duk tar skade av dette. Dog anbefales det at markisen kjøres ut igjen ved mulighet for å la duken tørke. En våt markiseduk som blir liggende på rull for lenge kan få «traktorspor» rundt sømmene.

Stativ og ramme til markise er vedlikeholdsfritt. Skruer, kjeder i kneledd og andre komponenter til markise er ikke fremstilt i korrosjonsbeskyttet materiale. Justeringsskruen på markisen leveres i rustfritt stål. En enkel smøring en eller to ganger i året på denne skruen sikrer at justeringsfunksjonen opprettholdes. Markisearmene ligger i konstant spenn i fra fjærene som er inne i armene. Demonter eller flytt aldri på markise armene fra den frabrikkmonterte posisjonen. Utfører man noe slikt på egenhånd er det påløper man en risiko for skade på personer eller materiell. Om man har behov for noe slikt bør serviceavdelingen til Viken Solskjermingssystemer AS kontaktes for råd og veiledning.

En knekkarmsmarkise skal aldri kjøres for langt ut slik at duken blir slakk. Da vil armene være i en for rett posisjon, slik at man risikerer å ødelegge disse. I verste fall kan man risikere å knekke armene. 

Anvend aldri markisen som beskyttelse mot vind. Markiseduken forvandles i disse tilfellene til et stort vindfang, som konstruksjonen ikke er testet eller laget for å tåle. I slike tilfeller risikerer man skade på markisen, person og eiendom.

Service og ettersyn av markise bør utføres 1 gang per år. Les mer om en slik avtale under vårt avsnitt om serviceavtaler.

Vindusmarkise

Markisen er bygget opp av vedlikeholdsfritt materiale. Kassett- og frontprofil i aluminium, dukrør i galvanisert stål. Skruer til utvendig montering er generelt i rustfrie skruer. Plastmaterialet er i høy kvalitet, tilpasset skandinaviske forhold. Optimal solskjerming oppnås, hvis så stor del av vinduet som mulig omfattes av markiseduken.Demonter aldri deler av markisen. Armene er i fjærspenn og ved justering på dette kan markisen skades. Slike feil kan forårsake skader på person eller eiendom.

Om natten bør markisen alltid være kjørt inn. Uvær kan skade armer og komponenter, slik at den ikke kan brukes og må repareres. Denne type markise er først og fremst en solskjerming, og ikke en skjerming mot regn.

Service og ettersyn av markise bør utføres 1 gang per år. Les mer om en slik avtale under vårt avsnitt om serviceavtaler.

 

Faste lameller

Profiler er fremstilt i ekstrudert aluminium i eloksert eller pulverlakkering. Endedeksler er fremstilt i laserskjært aluminium. Alle skrueforbindelser og styretapper er fremstilt i rustfritt stål type A2, for kystnære områder dog alltid kvalitet A4.  Det er ingen vedlikehold av lameller bortsett fra rengjøring.

Som andre elementer i en fasade er det viktig med en inspeksjon av lameller og innfesting etter kraftig vær og vind. Ved vesentlige snø og is på lameller er det viktig at dette blir fjernet øyeblikkelig for å unngå at innfesting skal løsne. I slike tilfeller bør en tekniker fra Viken Solskjermingssystemer AS kontaktes for en gjennomgang og kvalitetssikring av fester og lameller.

Lamellskjerming – tillegg ved bevegelig lameller

Lamellskjerming er dimensjonert til å ha funksjon selv ved sterk vindpåvirkning. Ved vind over 24 m/sek skal lamellene alltid åpnes i åpen vinkel. Vannrette lameller skal alltid stilles i åpen posisjon ved snøvær og isdannelser. Dette for å unngå overbelastning på konstruksjon. Det bør foretas løpende kontroll og justering av systemene for å sikre god funksjonalitet og levetid.

Service og ettersyn av lameller bør utføres 1 gang per år. Les mer om en slik avtale under vårt avsnitt om serviceavtaler

 

Veranda system

Veranda system er dimensjonert for skråstilte takvinduer og horisontale vinduer både utvendig og innvendig. Veranda system leveres kun motorisert.Veranda system brukes som solskjerming og kan ikke brukes som et produkt mot vind. Ved sterk vindpåvirkning over 10 m/s skal systemet kjøres opp og låses. Systemet må heller ikke brukes ved snø- og is. Ved temperaturer rundt null grader celcius må driftspersonell på stedet sjekke tilstand før det eventuelt tas i bruk.Ved snø- og is kan det potensielt bli skade på vaiere og fjærer som står i spenn for å tåle belastning systemet er utsatt for i bruk på skråstilte og horisontale områder. Ved slike skader på produkter som følge av bruk under snø og is vil garanti bortfalle.

Viken Solskjermingssystemer AS anbefaler at det alltid investeres i sol & vindautomatikk sammen med veranda systemer. Det bør også inkluderes en regn- og temperatursensor slik at systemet automatisk kan låses ved kritisketemperaturer og værforhold.

Service og ettersyn av veranda system bør utføres 1 gang per år. Les mer om en slik avtale under vårt avsnitt om serviceavtaler.

 

Skodder og skyerammer

Profiler er fremstilt i ekstrudert aluminium i eloksert eller pulverlakkering. Endedeksler er fremstilt i laserskjært aluminum. Alle skrueforbindelser og styretapper er fremstilt i rustfritt stål type A2, for kystnære områder dog alltid kvalitet A4. Som andre elementer i en fasade er det viktig med en inspeksjon av profiler, ramme og innfesting etterkraftig vær og vind. Ved vesentlige snø og is på systemer er det viktig at dette blir fjernet øyeblikkelig for å unngå at innfesting skal løsne.

I slike tilfeller bør en tekniker fra Viken Solskjermingssystemer AS kontaktes for en gjennomgang og kvalitetssikring av fester, braketter og profiler. Motoriserte skodder har komponenter som trenger årlig vedlikehold og smøring. Hvis dette ikke overholdes risikerer man at skodder blir trege og kan stoppe. 

Service og ettersyn av skodder bør utføres 1 gang per år. Les mer om en slik avtale under vårt avsnitt om serviceavtaler

 Mørklegging – interiør

Innvendig montert screen/mørkleggingsgardiner er integrert i en kasse, nisje eller fritt montert.

Motoriserte gardiner bør betjenes jevnlig og man må alltid være oppmerksom på at ingenting blokker rullgardinenes funksjon i bruk. Ved motorbetjening kan innvendige screen oftest kjøres lokalt med en overstyringsbryter. Vedoverstyringsbryter kan man stoppe innvendig screen på ønsket stilling.

Vær oppmerksom på bruk av innvendig screen ved innadslående vinduer. Om dette står oppe under bruk kan det potensielt skade produktet slik at reparasjon er nødvendig. Garanti vil bortfalle ved en slik hendelse.

Service og ettersyn av screen bør utføres 1 gang per år. Les mer om en slik avtale under vårt avsnitt om serviceavtaler.

 

Tekstiler

Tekniske tekstiler har noen kjennetegn, som tross stor presisjon i design og produksjon, kan virke som avvik i forhold til veving. Endringer i stoffet over tid forekommer og kan ikke unngås i forbindelse med opprulling av tekstilet. Bruk av markise som  beskyttelse mot regn kan forsterke denne effekten.

For screenmarkiser med loddrett duk er disse forholdene ofte mindre synlige, men avvik kan forekomme. Disse forhold er kun visuelle og har ingen negativ påvirkning på tekstilets levetid.

Klager på bakgrunn av disse faktorene kan derfor ikke anses som reklamasjon.

 

Rengjøring av stål

Børst av støv og rengjør med vann og nøytralt rengjøringsmiddel.

 

Rengjøring av rustfritt stål

Vask med våt svamp og meget fint slipemiddel Tilføy eventuelt med rengjøringsmiddel.

 

Rengjøring av ubehandlet aluminium

Normal rengjøring: Bruk fuktig eller våt svamp og såpe.

Tilsmussing: Vask med klut og vand plus et sterkt, vannoppløselig rengjøringsmiddel. Skyll og tørk etterpå.

Meget kraftig tilsmussing: Vask med klut og aluminiums oxid pulver, vant og et sterkt vannoppløselig rengjøringsmiddel. Skyll og tørk etterpå.

 

Rengjøring av eloksert aluminium

Normal rengjøring: Bruk fuktig eller våt svamp og såpe.

Moderat tilsmussing: Samme fremgangsmåte som for metal. Tilføy i noen tilfeller på med vannoppløselig rengjøringsmiddel.

Kraftig tilsmussing: Vask med vann og et vannoppløselig rengjøringsmiddel. Skyll og tørk etterpå.

Meget kraftig tilsmussing: Gni overflaten med en skuresvamp dyppet i alkohol eller vann med vannoppløselig rengjøringsmiddel.

Skyll og tørk av.

 

Rengjøring av lakkert aluminum

Vask med vann og vannoppløselig rengjøringsmiddel. Skyll og tørk etterpå.

 

Rengjøring av aluminium generelt

Ta aldri i bruk avkalkingsmateriale ved rengjøring. Aluminiumsprofiler er sensitive for alkalier og må aldri utsettes for påvirkning av slikt. Hvis det mot formodning skulle komme betong vann eller kalkpuss på elokserte eller lakkerede overflater, må det omgående vaskes med en bløt klut/svamp og rikelig med vann.

 

Rengjøring av persiennelameller

For at persienner skal fungere best mulig og ikke bli utsatt for unødig slitasje, må periodisk rengjøring utføres. Det anbefales at man bruker en våt klut/svamp og lunkent vann eller fortynnet rengjøringsmiddel.  Skyll av med rent vann. 

NB: Ikke vask med høytrykksspyler. Det vil ødelegge spenn i persiennelameller og ødelegge vitale komponenter.

 Rengjøring av plast deler

Kontakt Viken Solskjermingssystemer AS for å få nøyaktig informasjon om vedlikehold og fremgangsmåter for det spesifikke materialet. Ved hyppig rengjøring er rent vann tilstrekkelig.

 

Rengjøring av markiseduk i akryl

Børst støv og annet av med en børste. Rengjør med vann og et nøytralt rengjøringsmiddel. Vi påpeker at duken ikke må vaskes med vann over 40 grader celcius. Bruk et mildt rengjøringsmiddel uten salmiak.

Bruk aldri vaskemidler med sterke alkaliske eller styreholde stoffer. Likeledes advarer vi også mot bruk av høytryksspyler.

 

Rengjøring av screenduk

Vaskes med nøytralt rengjøringsmiddel. Bruk aldri produkter som inneholder slipemidler.

 
Rengjøring av rullgardiner – interiør

Tørk av overflaten på duken med en ren børste. Tørk deretter forsiktig vekk med en fuktig svamp med rolige bevegelser. La rullgardinen henge ned etter rengjøring for å tørke før opprulling. Om nødvendig legg noe under som kan absorbere opp eventuelt vann som drypper ned på gulvet.

Hvis det er nødvendig, bruk lunkent vann med såpe i for å vaske duken. Vi anbefaler at du først vasker 1 rullgardin og sjekker om det kommer misfarging på duk før du eventuelt vasker flere. Ved slik vask kan misfarging oppstå.  Ikke tørk duken med strykejern, hårføner, e.l. Hvis det likevel er nødvendig, sørg for at materialet utsettes for minst mulig varme. Prøv først på et punkt så man kan observere om tekstilet tåler påkjenningen eller ikke. Stryk ikke direkte på selve materialet, men hold det tett inntil. 


Rengjøring av plissegardin – interiør

Det spesifikke stoffet må rengjøres etter spesifikasjonen på duken. Dette varierer innenfor prisgruppene dette leveres i.

Teknisk beskrivelse av plisse markert som avtørkbar i de tekniske beskrivelsene Tørk av overflatene med en ren børste. Tørk deretter forsiktig av med en klut fuktet i litt vann. Skrubb denne forsiktig over stoffet. Om nødvendig bruk lunkent vann og såpe.

Vi anbefaler at du først vasker en plissegardin og sjekker om det kommer misfarging på duk før du eventuelt vasker flere. Ved slik vask kan misfarging oppstå. Under tørking husk å åpne og lukke plisse 4 ganger for å være sikker på at vevene ikke henger seg sammen. Skulle dette skje må den åpnes opp med forsiktighet. Ikke tørk duken med strykejern, hårføner, e.l. Mekaniske eller elektriske deler som anvendes i systemene må ikke komme i kontakt med vann og rengjøringsmidler. 

Retningslinjer for plisse markert som vaskbar i den tekniske beskrivelsen

Plisséen trekkes sammen og fjernes fra braketter på vegg eller nisje. Legg duken i 30-graders varmt vann med mildt vaskemiddel. Etter utsatt fuktighet i 1 minutt, fold opp og skyll plisséen. Pass på at duken ikke er bøyd. Skyld så duken fra begge sider med en svak stråle med kaldt vann. Klem pliséen sammen og press ut vannet. Åpne/lukke et par ganger og sett den tilbake i brakettene i åpen tilstand for tørking.

 

Rengjøring av lamellgardin – interiør

Anvisning for rengjøring av lameller er ofte beskrevet i den tekniske beskrivelsen av produket.

Tørk overflatene med en ren og våt klut. Tørk deretter forsiktig av med en klut fuktet med vann med forsiktige bevegelser. Deretter skal lamellene monteres tilbake i fuktig tilstand for å tørke.

Om nødvendig bruk lunkent vant med såpe i. Vi anbefaler at du først vasker noe av materiale der det ikke er synlig også henger lamellen tilbake for å se om det kommer noe misfarging på lamellen. Vi vil da anbefale å gjøre dette på baksiden av lamellen i tilfelle så skulle skje. Ikke tørk duken med strykejern, hårføner, e.l. Hvis det likevel er nødvendig, sørg for at materialet utsettes for minst mulig varme. Prøv først på et punkt så man kan observere om tekstilet tåler påkjenningen eller ikke. Stryk ikke direkte på selve materialet, men legg et annet tekstil over som mellomlegg.

 

Retningslinjer for lameller markert som vaskbare i den tekniske beskrivelsen

Før rengjøring skal lamellen rulles opp så rett som mulig uten rynker i stoffet. Materialet skal langsomt nedsenkes i vann som skal holde 30 grader celcius, med en mild såpe i. Vask skånsomt og forsiktig.

Unngå at lamellene får folder.  Deretter skal lamellene monteres tilbake i fuktig tilstand for å tørke.

Ikke tørk duken med strykejern, hårføner, e.l. Hvis det likevel er nødvendig, sørg for at materialet utsettes for minst mulig varme. Prøv først på et punkt så man kan observere om tekstilet tåler påkjenningen eller ikke. Stryk ikke direkte på selve materialet, men legg et annet tekstil over som mellomlegg.

Forleng levetiden til solskjermingen

Utvendig bevegelig, og især motorisert solskjerming er konstant utsatt for belastning av vær, vind og andre ytre forhold. Derfor er det naturlig å gjennomføre forebyggende kontroll og feilsøking regelmessig. Behovet kan variere i fra 1-2 ganger årlig eller sjeldnere, avhengig av type solskjerming og beliggenheten til leveransen.En aktiv solskjerming er velfungerende og har lang levetid, når alle bevegelige deler er korrekt justert og vedlikeholdt. Vindforhold, skitt og forurensing og etc., påvirker solskjermingen og medvirke til en sterkt redusert levetid om man ikke utfører kontinuerlig vedlikehold.

Det er således god økonomi å inngå en langsiktig avtale på kontinuerlig oppfølging av solskjermingen på faste rammer. 

 

Serviceavtale gir 5 års garanti

 Når man inngår en serviceavtale med Viken Solskjermingssystemer AS forlenges produktgarantien automatisk i fra 2 til 5 år. Det forutsettes at man innen det første driftsåret av solskjermingen, tegner en serviceavtale med en årlig gjennomgang.

 

Innhold i en service avtale

En serviceavtale med Viken Solskjermingssystemer AS inneholder disse punktene:

 • Registrering av alle enheter, motorer og styringer
 • Testkjøring av alle motoriserte enheter, mm.
 • Kontroll og justering av alle endestopper, beslag, mm.
 • Kontroll og eventuell smøring av deler, komponenter, lagrer, etc.
 • Funksjonstest og sikkerhets av automatikk
 • Kontroll av duker og lameller for skader
 • Anbefalinger av tiltak, reparasjon og eventuell utskifting
 • Loggføring av servicearbeid med langsiktig utvikling

Ytterligere sjekkpunkter og vedlikehold tilføyes i de tilfellen hvor kunden eller leveransen krever spesielle forhold eller tiltak. Loggføringen av servicearbeidet blir nedfelt spesifikt til den aktuelle serviceavtalen.

 

 Egne montører

Viken Solskjermingssystemer AS benytter kun egne fast ansatte servicemontører i arbeidet med vedlikehold av solskjerming. Disse kan du ta direkte kontakt med på telefon eller e-post, eller du kan kontakte Viken Solskjermingssystemer AS sin service avdelingen på følgende måte:

Kontakt serviceavdeling: tel. 96882648 / post@sologtak.no

Åpningstider: 08.00 – 16.00 alle hverdager